Kasutustingimused

Ettevõtted MTÜ AeroBike Cycling Agency ja Matkafy OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Vastutav töötleja:

MTÜ AeroBike Cycling Agency (reg nr 80273344) ja Matkafy OÜ (reg nr 11326101) ettevõttete aadress on Aate 30b, 11615, Tallinn, Harjumaa (edaspidi AeroBike).

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja (MTÜ AeroBike Cycling Agency ja Matkafy OÜ) (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Andmete töötlemise eesmärk

3.1. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on Filter spordiürituste sarjale registreerimine, spordiüritusel osalemine ning muud seotud tegevused, mis on vajalikud selle eesmärgi täitmiseks, sh võimalus Andmetöötlejal kodulehel spordiürituste eest tasuda pangalingi kaudu.

3.2 Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad ja ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.

4. Klientide isikuandmete töötlemine

4.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

4.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

4.1.2. Sünnikuupäev;

4.1.3. Telefoninumber;

4.1.4. E-posti aadress;

4.1.6. Arvelduskonto number;

4.1.7. Maksekaardi detailid;

5. Andmesubjekti õigused

5.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

5.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

5.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

5.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

5.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda AeroBike poole aadressil info@aerobike.ee

5.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5.7 Andmetöötleja võib saata oma Klientidele reklaampakkumisi enda või oma koostööpartnerite teenuste osas ja saata kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest Andmetöötlejale.

Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist AeroBike kliendiandmebaasist teatades sellest e-posti aadressil info@aerobike.ee ja andes soovitud toimingute korraldamiseks mõistliku aja.